Natchar Pancharoen at Phyathai Palace

ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

Professor Dr. Natchar Pancharoen

ศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคกรรม สำนักศิลปกรรม

  • ผู้ก่อตั้งสำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย (PSTM)
  • ผู้ก่อตั้งวงเครื่องสายผสมเปียโนทิพย์นรี (Tipnaree)
  • ผู้ก่อตั้งสำนักซอสามสายทิพย์นรี (TS)
  • ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์เกศกะรัต (KateCarat)
  • หัวหน้าโครงการวิจัย (สกว.) เรื่อง ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
  • หัวหน้าโครงการวิจัย (สกว.) เรื่อง เพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

“ดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก
ไม่มีของใครดีกว่ากันหรือโก้เก๋กว่ากัน เทียบกันไม่ได้
ถ้าเรานำเสนอของดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ เขาน่าจะสนใจ
เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่ต้องสร้างผลงานดีๆ
ต้องนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่า
เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่สืบสานต่อ
ถ้าเด็กรุ่นใหม่เห็นคุณค่าด้วยตนเอง
เขาก็คงเกิดสำนึกที่จะรักษาสมบัติของชาติ
ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป”